Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης έργων τέχνης των Συλλογών του MOMus»

By admin, 21 May, 2019

Προθεσμία υποβολής προσφορών 3η Ιουνίου 2019 και ώρα Ελλάδος 12:00.
Αποσφράγιση προσφορών την 4η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €35.000,00

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Start Date
End Date
Procurement Type
Procurement Documents
TEYD-2.doc (83 KB)