Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Φιλοξενία και μετακινήσεις καλεσμένων 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

By admin, 25 July, 2019

Προθεσμία υποβολής προσφορών 23η Αυγούστου 2019 και ώρα Ελλάδος 15:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 27η Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €19.000,00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Start Date
End Date
Procurement Type
Procurement Documents